Popis chyb a jejich opravy

Tato stránka obsahuje informace o jednotlivých typech chyb.

Tato názvy chyb zobrazuje CheckImage ve sloupci Chyba

 • Překřížené

  Popis:

  Každý soubor (a adresář) se skládá z více clusterů (celý diskový obraz je rozdělen do clusterů, jejichž velikost je stanovena při formátování), které nejsou v diskovém obrazu vždy přímo v řadě za sebou. Každý cluster takového souboru má svoje jedinečné číslo. V tabulce FAT je pro každý cluster odkaz na další cluster, v němž soubor pokračuje (pro poslední cluster je tam místo toho značka, že zde nachází konec souboru). Clustery jednoho souboru tímto způsobem tvoří řetěz.

  Ale když nastane v tabulce FAT chyba a odkaz z jednoho takového článku řetězu ukazuje na úplně jiný soubor, předchozí pokračování tohoto řetězu se ztratí a takový řetěz (= soubor) se napojí na cizí řetěz. Pak mají dva různé soubory společný konec (a jistou část dat na konci souborů). Tato situace může také snadno nastat u více souborů najednou (vytvoří skupinu propojených souborů). Je velmi těžké zjistit, kterému souboru patřil společný konec původně.

  Jedno vodítko v tomto problému je informace o délce souboru, uložená v položce rodičovského adresáře, která logicky nebyla ovlivněná chybou v tabulce FAT. Když soubor "ukradne" konec z jiného souboru, je možné, že tento nový konec nemá stejnou délku řetězu jako původní konec. V tomto případě neodpovídá délka souboru (uložená v rodičovském adresáři) skutečné délce řetězu. Na druhou stranu pokud mají tyto dvě délky stejnou hodnotu, je velmi pravděpodobné, že tomuto souboru společný konec opravdu patří a ostatní soubory se na něj napojily.

  Řešení:

  Pokud je překřížený objekt adresář, nelze ho nijak opravit a musí být smazán .

  Překřížený soubor je standardně nastaven tak, aby byl smazán . Jenom pokud je ve skupině překřížených souborů pouze jeden soubor se správnou délkou řetězu, je tento soubor nastaven, aby byl opraven . U překříženého souboru nelze vybrat metodu Nedělat nic .

  Je možné opravit více souborů ze skupiny překřížených souborů. Opravování pak probíhá podle nastavené priority. Soubor s nejvyšší prioritou zabere celý řetěz včetně společné části, další pak postupně zabírají tolik svého řetězu, jak je jen možné (zabírají svůj řetěz dokud nenarazí na společnou část řetězu, kterou před tím zabral jiný soubor). Toto se vztahuje na metody Opravit a Opravit (prodloužit) . U metody Opravit (zkrátit) soubor zabírá svůj řetěz dokud nedosáhne velikosti poznačené v rodičovském adresáři.

 • Příliš dlouhé

  Popis:

  Řetěz tohoto souboru (viz první odstavec v popisu chyby "Překřížené") je příliš dlouhý. Jeho velikost je větší než velikost tohoto souboru zaznamenaná v jeho rodičovském adresáři. Délka řetězu tohoto souboru je vypsaná v závorkách vedle jména této chyby.

  Řešení:

  Existují dvě možnosti, jak opravit tuto chubu:

  Opravit (zkrátit) : tato metoda zkrátí řetěz souboru, tak aby odpovídal velikosti určené v rodičovském adresáři.

  Opravit (prodloužit) : na druhou stranu když zvolíte tuto metodu, velikost souboru v rodičovském adresáři bude zvětšena na délku řetězu.

 • Příliš krátké

  Popis:

  Řetěz tohoto souboru (viz první odstavec v popisu chyby "Překřížené") je příliš krátký. Jeho velikost je menší než velikost tohoto souboru zaznamenaná v jeho rodičovském adresáři. Délka řetězu tohoto souboru je vypsaná v závorkách vedle jména této chyby.

  Řešení:

  Jediný způsob, jak opravit tuto chybu, je změnit velikost tohoto souboru v rodičovském adresáři, aby byla v souladu s délkou řetězu, čímž se celý soubor zkrátí. Nelze prodloužit řetěz, protože nevíme, kde by měl pokračovat (jednotlivé články řetězu (clustery) nejsou na disku seřazeny za sebou). K poslednímu clusteru řetězu totiž neexistuje odkaz na další cluster.

 • Příliš dlouhá cesta

  Popis:

  Celá cesta k tomuto souboru (adresáři) je delší než 255 znaků, což není v operačním systému Windows dovoleno. Jsou dva způsoby, jak se to mohlo stát:
  1. Chyba je v nějakém nadřazeném adresáři, což způsobilo, že tento adresář obsahuje mnoho souborů a adresářů s nečitelnými jmény a obrovskými velikostmi. Tyto soubory (včetně toho souboru s chybou "Příliš dlouhé jméno") s největší pravděpodobností nikdy neexistovaly, chyba je jenom v onom adresáři.
  2. Tento soubor (nebo adresář) je skutečně platný, ale cesta k tomuto souboru byla prodloužena přes limit poté, co byl tento soubor vytvořen. Možná byl některý nadřazený adresář přejmenován nebo přesunut do adresáře s delší cestou.

  Řešení:

  1. případ: Není žádný důvod tento soubor opravovat. Měl by se buď smazat celý vadný adresář, nebo celý jeho chybný obsah, pokud kromě toho ještě obsahuje nějaké platné soubory.
  2. případ: Pokud chcete zachránit tento soubor, musíte změnit metodu u něj na Nedělat nic (jinak bude při opravování smazán). Po opravě musíte zkrátit cestu k tomuto souboru ručně (nelze ale přejmenovat tento soubor přímo). Pokud je to adresář, všechen jeho případný obsah bude smazán, i když nastavíte jeho metodu na "Nedělat nic", při opravování tohoto diskového obrazu (obsah takového adresáře se ani v tomto programu nezobrazuje). Pokud chcete zachránit jeho obsah, musíte zkrátit cestu k tomuto adresáři předtím , necháte opravit tento diskový obraz.

 • Vlastní dlouhé jméno

  Popis:

  V souborovém systému FAT, který program Disk Protection používá ve svých souborech obrazů virtuálních disků, má každý soubor od dob MS-DOSu své jméno ve formátu 8.3 (8 znaků pro jméno souboru a 3 znaky pro jeho příponu). Operační systém Windows přidal do tohoto souborového systému dlouhá jména. Ovšem tato dlouhá jména jsou uložena odděleně, aby se udržela kompatibilita se starým systémem. Takže se může stát, že je dlouhé jméno poškozené, zatímco odpovídající krátké jméno je v pořádku. Což je případ této chyby. Co zvládl CheckImage přečíst z poškozeného dlouhého jména je jméno souboru, které je vypsané v seznamu chyb.

  Řešení:

  Můžete samozřejmě smazat celý soubor. Můžete také s touto chybou nedělat nic , ale je možné, že pak nepůjde tento soubor číst nebo modifikovat při normálním používání. Pokud zvolníte opravit tuto chybu, vadné dlouhé jméno bude smazáno, takže zůstane jen to krátké. Poté co připojíte virtuální disk z tohoto obrazu, můžete ručně tento poškozený soubor znovu přejmenovat na jeho dlouhé jméno.

 • Neplatné číslo ve FAT

  Popis:

  Jeden cluster z řetězu tohoto souboru má neplatný odkaz na další cluster, v němž by měl tento soubor pokračovat. Tento odkaz směřuje na neexistující cluster. Podrobnější vysvětlení pojmu řetěz souboru najdete v prvním odstavci popisu chyby "Překřížené". Tato chyba je pravděpodobně spojená s chybou "Příliš krátké".

  Řešení:

  Je nemožné opravit neplatný odkaz ve smyslu nalezení clusteru, kde soubor původně pokračoval. Je možné pouze soubor zaříznout na místě neplatného odkazu. Další postup opravování záleží na jiných chybách, které tento soubor obsahuje (například velikost souboru s chybou "Příliš krátké" bude zmenšena, aby odpovídala délce řetězu).

  Adresář s touto chybou musí být smazán .

 • Chyba smyčky

  Popis:

  Tato chyba je velmi podobná chybě "Neplatné číslo ve FAT". Ale v tomto případě směřuje odkaz z jednoho clusteru na další cluster, který už byl někde dříve zapojen do tohoto řetězu. Takže má tento soubor ve svém řetězu nekonečnou smyčku.

  Řešení:

  Tento soubor se musí zaříznout na místě špatného odkazu. Opravná metoda taktéž závisí na dalších chybách v tomto souboru.

  Adresář s touto chybou musí být smazán .

 • Duplicitní jméno

  Popis:

  Cesta ke každému souboru musí být jedinečná. To znamená, že adresář nemůže obsahovat více souborů se stejným jménem.

  Řešení:

  Lze zachránit jen jeden soubor z takové skupiny souborů se stejným jménem. Ostatní soubory se musí smazat . Pokud to neuděláte, potom nebude možné k těmto souborům přistupovat (s výjimkou toho souboru, který je v rodičovském adresáři jako první z těchto souborů).

 • Dlouhé jméno

  Popis:

  Dlouhá jména (vysvětlená v popisu chyby "Vlastní dlouhé jméno") Jsou uložena v rodičovském adresáři příslušných souborů. Tato chyba indikuje, že v tomto adresáři jsou nějaká dlouhá jména, která nepatří k žádnému souboru.

  Řešení:

  Pokud zvolíte opravit tuto chybu, budou tato nadbytečná jména smazána.

 • Chyba teček

  Popis:

  Každý adresář (kromě kořenového adresáře) obsahuje dvě speciální položky. Jedna položka (se jménem "..") odkazuje na rodičovský adresář a druhá (".") ukazuje na sebe sama. Tato chyba znamená, že tyto položky jsou nějak poškozené.

  Řešení:

  Opravit tuto chybu je jednoduché (pokud tento adresář neobsahuje nějaké vážnější chyby). Tyto dvě adresářové položky jsou jednoduše opraveny.

 • Neplatná délka

  Popis:

  Tento adresář má příliš mnoho zabraného místa. Buď je na konci tohoto adresáře mnoho nyní už neplatných (smazaných) položek, nebo je tento adresář také "Překřížený".

  Řešení:

  Pokud je tento adresář "Překřížený", musí být smazán . Jinak je snadné to opravit smazáním nepotřebného zakončení tohoto adresáře.

Související odkazy

Hlavní stránka