Konzolová aplikace TrustPort DataShredder

Konzolová aplikace TrustPort DataShredder je určena pro pokročilé uživatele a síťové administrátory, kteří potřebují spustit skartování z příkazové řádky Windows nebo z různých skriptů.

Konzolová aplikace TrustPort DataShredder je nainstalována do stejného adresáře jako grafická verze programu TrustPort DataShredder. Jestliže chcete použít tuto konzolovou aplikaci, spusťte příkazovou řádku systému (ve Windows 98 a Me je příkazová řádka také nazývána MS-DOS prompt) výběrem položky "Start/Programy/Příslušenství/Příkazová řádka" a přejděte do adresáře, kde je TrustPort DataShredder nainstalován, například "C:\Program Files\TrustPort DataShredder\Bin". Po vložení jména programu a stisku klávesy Enter je zobrazena nápověda k programu s popisem parametrů příkazové řádky. Jejich popis je uveden níže.

Program dshrcon.exe má následující syntaxi dshrcon.exe [ parametry ] [ soubor | adresář ] . Jesliže nezadáte žádné parametry, jméno souboru nebo adresáře, pak program pouze zobrazí nápovědu a ukončí se. Jako soubor nebo adresář je možné zadat jméno souboru nebo adresáře, který chcete skartovat. Je možné použít i relativní cesty. Jako parametry pak můžete použít různé kombinace následujících:

Seznam parametrů

Parametr Význam
--help (-h) Zobrazí nápovědu s přehledem dostupných parametrů. Po jejich zobrazení se program ukončí.
--showmethods (-z) TrustPort DataShredder zobrazí seznam dostupných skartovacích metod. Po vypsání tohoto seznamu bude program ukončen.
--yes (-y) Potlačení zobrazování otázky na smazání souboru nebo adresáře. Tento parametr určí, že DataShredder použije na všechny otázky odpověď Ano .
--version (-v) Zobrazení čísla verze programu TrustPort DataShredder. Po zobrazení je program ukončen.
--method (-m) Tento parametr slouží pro určení, která skartovací metoda má být použita pro skartování. Za znakem rovnítka resp. jako následující paramert následuje jméno metody, která má být použita. Podporované metody můžete zobrazit s použitím parametru --showmethods . Příklad: dshrcon --method=usdod nebo dshrcon -m quick .
--genrep (-g) Tento parametr zapne vytváření souboru hlášení.
--repfile (-r) Určuje jméno souboru, který bude použit jako soubor hlášení. Za tímto parametrem musí následovat cesta k souboru hlášení. Jestliže tato cesta nebyla zadána, parametr bude ignorován.
--askrep (-p) Použijete-li tento parametr, pak DataShredder si před začátkem skartování vyžádá zadání jména souboru hlášení.
--repover (-o) Zadání tohoto parametru způsobí, že DataShredder před každým začátkem skartování přepíše soubor hlašení. Tento parametr je možné použít pouze společně s parametrem --genrep .
--inettemp (-i) Smaže dočasné soubory internetu.
--cookies (-c) Maže cookies.
--systemp (-s) Skartuje sytémové dočasné soubory.
--recbin (-b) Tento parametr vyvolá skartaci obsahu odpadkového koše.
--inethist (-n) Smaže historii navštívených internetových stránek.
--dochist (-d) Vymaže historii otevíraných dokumentů.
--runhist (-u) Smaže historii spouštěných aplikací.
--all (-a) Zadání tohoto parametru funguje jako kombinace parametrů --inettemp , --cookies , --systemp , --recbin , --inethist , --dochist a --runhist .

Po dokončení skartovací operace je zobrazeno hlášení s informacemi o množství skartovaných souborů a adresářů.

Příklad použití:

dshrcon.exe --method=usdod --all - Skartuje s použitím metody U.S.DoD všechny dostupné dočasné soubory, adresáře a historie.
dshrcon.exe --method=usdod c:\data\private.txt - Vyskartuje soubor c:\data\private.txt s použitím metody U.S.DoD.
dshrcon.exe -m quick -g -r c:\report.rpt -o -a - Skartuje metodou QUICK všechny přístupné dočasné soubory, adresáře a historie. Použije soubor hlášení c:\report.rpt, který bude před začátkem skartování přepsán.

Související odkazy

Hlavní stránka