Často kladené dotazy ( FAQ )

Otázka: Chci přidat nový uživatelský účet , smazat uživatele , přejmenovat uživatele , nastavit uživatelské heslo změnit typ účtu ale tuto funkci není možné vyvolat. Co je špatně?

Odpověď: Tato situace může nastat z několika důvodů. Nejprve potřebujete administrátorská práva aby bylo možné provést některou ze jmenovaných akcí. Jestliže jste pouze obyčejný uživatel nebo uživatel s právy pouze pro čtení, pak k dané akci nemáte oprávnění. Druhým důvodem může být stav souboru diskového obrazu. Jestliže je tento soubor aktuálně připojen do systému, což je signalizováno červeným indikátorem ve stavovém řádku, pak není možné provádět žádnou ze zmiňovaných akcí.


Otázka: Mám účet s administrátorskými právy, ale přesto není možné vytvořit nový uživatelský účet. Při pokusu o jeho vytvoření Disk Protection zobrazuje zprávu, že není místo pro provedení požadované operace, přesto že na disku volné místo je. Co je špatně?

Odpověď: Prověřte počet uživatelských účtů. Jejich celkový počet je omezen na 20.


Otázka: Není možné naformátovat připojený virtuální disk s použitím nástrojů systému Windows. Když uzavřu formátovací aplikaci, Disk Protection nemůže přistupovat k připojenému disku.

Odpověď: Tato verze TP Disk Protection nepodporuje formátování s použitím externích formátovacích nástrojů. Systém Windows během pokusu o formátování tohoto virtuálního disku ho v průběhu formátovací operace uzamkl. Pro vyřešení této situace je nezbytné virtuální disk odpojit a znovu připojit. Jestliže potřebujete provést zformátování diskového obrazu, použijte program CheckImage ze Start menu, přepněte ho do rozšířeného řežimu, otevřete soubor diskového obrazu a použijte položku Zformátovat obraz z menu Soubor .


Otázka: Vytvořím nový diskový obraz, nezvolím Připojit při startu , ale přesto je nový obraz po vytvoření připojen do systému.

Odpověď: To je v pořádku, nově vytvořený obraz je vždy připojen do systému po svém vytvoření. Chcete-li toto chování změnit, musíte manuálně změnit parametry Průvodce připojením. K tomu potřebujete základní znalosti XML souborů. Najděte a otevřete tpdptray.htm soubor v instalačním adresáři Disk Protection, podadresář Shortcuts\DiskProtection a v něm položku TPT_ITEM změňte id="3099". Touto položkou změníte spouštěcí parametr. Položka Připojit při startu zajistí, že obraz bude automaticky připojen při příštím startu Windows.


Otázka: Používám Windows XP a nemohu připojit diskový obraz, přestože v systému ještě jsou volná písmena pro připojení. Proč?

Odpověď: Možná že jste vy, a nebo nějaký jiný využil využil možnosti přepínání uživatelů Windows XP a některý z těchto uživatelů má již připojen nějaký virtuální disk na písmeno, které se Vám jeví jako volné. Ve skutečnosti je však již obsazené.


Otázka: Ačkoli jsem zadal správné uživatelské jméno i heslo, Disk Protection mě informoval o tom, že daný obraz je již v systému připojen. Jak je to možné? Používám Windows XP.

Odpověď: To je v pořádku. Nějaký jiný přihlášený uživatel si již tento diskový obraz připojil před Vámi. Do systému je možné připojit každý diskový obraz pouze jednou, proto Vám Disk Protection odmítl tento soubor připojit.


Otázka: Připojil jsem virtuální disk s pomocí Průvodce připojením a přestože průvodce uváděl způsob připojení pro čtení i zápis, nemohu na připojený disk zapisovat. Proč?

Odpověď: Jde o problém uživatelských práv. Váš uživatelský účet má práva k tomuto diskovému obrazu pouze pro čtení, takže ačkoliv byl disk připojen pro čtení i zápis, Vy z něj můžete pouze číst. Pro právo zápisu potřebujete oprávnění statndardního uživatele nebo administrátora.


Otázka: Nemohu zapsat do připojeného disku přestože jsem tento disk vytvořil a tudíž mám k němu administrátorská práva. Co se stalo?

Odpověď: Tato situace může mít tři různé příčiny. Jste si jistý, že máte v tomto okamžiku práva zápisu do adresáře, kde je soubor diskového obrazu uložen? Víte určitě, že Váš účet k danému diskovému obrazu má právě v tomto okamžiku potřebná práva? Jiný administrátor mohl třeba změnit Váš uživatelský účet. Prověřte licenci, možná že její platnost již vypršela. V takovém případě Disk Protection dovoluje pouze připojení všech diskových obrazů jen pro čtení.


Otázka: Nemohu si vzpomenout na své administrátorské heslo. Co teď?

Odpověď: Jestliže pro daný soubor diskového obrazu existuje jiný účet s administrátorskými právy, je možné situaci zachránit a využít tento účet ke změně Vašeho hesla. V opačném případě máte vážný problém. Je naprosto nezbytné správně si zapamatovat heslo, protože ani výrobce programu nemůže bez znalosti hesla přečíst data ze zašifrovaného disku.


Otázka: Změnil jsem poslední administrátorský účet na účet jen pro čtení. Avšak potřebuji provést nějakou administrační akci. Co mohu dělat?

Odpověď: Jestliže úplně smažete a nebo jen změníte typ i posledního administrátorského účtu, pak se diskový obraz stane needitovatelným. Nebude tedy možné vytvářet nové uživatelské účty, měnit typy účtů, zvyšovat limit atd. Existuje pak jen jediná možnost a tou je vytvořit nový soubor diskového obrazu a všechna data do něho zkopírovat.


Otázka: Nemohu zvětšit limit souboru diskového obrazu. Proč?

Odpověď: Prověřte, jestli tento soubor není právě připojen do systému. Jestliže je, odpojte jej a zkuste operaci znovu. V případě, že není, zobrazte vlastnosti diskového obrazu a zkontrolujte, zda je ještě k dispozici nějaká nevyužitá rezerva (hodnota maximálního limitu je větší než aktuální limit). Pokud není, pak velikost obrazu již není možné zvětšit. Existuje pak jen jediná možnost a tou je vytvořit nový soubor diskového obrazu a všechna data do něho zkopírovat.


Otázka: Chci vytvořit nový diskový obraz, ale Průvodce vytvořením nového diskového obrazu nedovoluje vytvořit obraz větší než 4095 MB přestože na cílovém disku je dostatek volného místa i pro větší soubor. Co se stalo?

Odpověď: Pravděpodobně jste narazili na omezení souborového systému FAT. Cílový disk, kde má být nový soubor diskového obrazu uložen používá souborový systém FAT nebo FAT32. Jedním z omezení tohoto systému souborů je to, že není možné vytvořit soubor větší než 4 GB (což je přibližně oněch 4095 MB). Jestliže potřebujete vytvořit větší diskový obraz, musíte ho vytvářet na disku, který používá souborový systém NTFS.


Související odkazy

Hlavní stránka