Klávesové zkratky


Editor diskových obrazů

Klávesová zkratka Význam
Ctrl + N Vytvořit nový diskový obraz.
Ctrl + O Otevřít soubor diskového obrazu pro úpravy.
Ctrl + L Zavřít aktuálně otevřený diskový obraz.
Ctrl + M Připojit disk do systému.
Ctrl + U Odpojit disk ze systému.
Ctrl + S Změnit velikost limitu diskového obrazu.
Alt + Enter Zobrazit vlastnosti obrazu.
Ctrl + Ins Vytvořit uživatelský účet.
Shift + Del Smazat vybrané uživatelské účty. .
F2 Přejmenovat vybraný uživatelský účet .
Ctrl + E Nastavit heslo pro vybraný uživatelský účet.
Ctrl + T Změnit typ uživatelského účtu.
Ctrl + P Změnit heslo autentizovaného uživatelského účtu.
F1 Otevřít uživatelskou příručku na stránce s obsahem.
Alt + F1 Zobrazit okno s informacemi o produktu.
Shift + F1 Zobrazit informace o aktuálním licenčním klíči.

Správce připojení

Klávesová zkratka Význam
Ins Přidat nový obraz do seznamu automaticky připojovaných nebo naposledy připojených obrazů.
Del Vymazat vybraný obraz ze seznamu automaticky připojovaných nebo naposledy použitých obrazů .
Shift + Up Posunout vybraný obraz vzhůru v seznamu automaticky připojovaných nebo naposledy použitých obrazů.
Shift + Down Posunout vybraný obraz dolů v seznamu automaticky připojovaných nebo naposledy použitých obrazů.
F1 Zobrazit nápovědu k aktivnímu prvku Správce připojení .

Související odkazy

Hlavní stránka
Editor diskových obrazů
Správce připojení