Definice filtrů

Stránka Definice filtrů se používá pro přidávání, mazání a upravování pravidel pro TrustPort Personal Firewall. Chování firewallu je těmito pravidly ovlivňováno. Při pokusu o příchozí nebo odchozí spojení začne firewall procházet přes všechna dostupná pravidla v určité skupině, hledajíc pravidlo, které může být použito pro dané spojení. Pokud takové pravidlo nalezne, je spojení buďto povoleno nebo zamítnuto, to na základě daného pravidla. Nenalezne-li žádné vhodné pravidlo pro dané spojení, je provedena implicitní akce. Obvykle to znamená, že jsou taková spojení blokována. Toto chování lze změnit na stránce Obecné nastavení v dialogovém okně pro pokročilá nastavení. Tato obrácená logika firewallu ale není z bezpečnostních důvodů doporučena. Je-li během vyhodnocování pravidel nalezeno určité pravidlo odpovídající danému spojení, je zároveň (pokud je takové chování nastaveno) vyhodnocena hodnota hash. Pravidlo je pak použito jen v tom případě, že odpovídá i hodnota hash pro tuto aplikaci. V opačném případě pokračuje vyhodnocování, následujícím pravidlem počínaje.

Každé pravidlo může být odznačením dočasně deaktivováno. Na levé straně od názvu pravidla je zatržítko, kterým lze provést odznačení. Zakážeme-li takto všechna pravidla, je zároveň deaktivována celá sada. Ikona u každého pravidla znázorňuje směr operace, pro kterou pravidlo platí (příchozí, odchozí nebo obousměrná). Modrá šipka znamená, že pravidlo povoluje komunikaci v daném směru, šedá pak, že komunikace je v daném směru zakázána. Šipka směřující doprava má význam odchozího spojení, šipka doleva příchozího. Dvě šipky pak znamenají oboustrannou komunikaci. V závorkách jsou některé důležité informace o pravidlu, konkrétně směr komunikace, akce a protokol, který je pro dané pravidlo aktivní.

Jednotlivá pravidla lze v rámci dané sady přesouvat nahoru a dolů. Dělá se to tlačítky Nahoru a Dolů nebo pomocí Klávesových zkratek . Pořadí jednotlivých pravidel v sadě ovlivňuje pořadí procházení pravidel firewallem během vyhledávání odpovídajícího pravidla při pokusu o spojení.

Za účelem zpřehlednění seznamu pravidel je možné vytvářet podskupiny a přidávat nová předdefinovaná pravidla do těchto podskupin. Nové skupiny lze vytvářet kliknutím pravým tlačítkem myši a vybráním Přidat skupinu pravidel z menu. Později při vytváření předdefinovaných pravidel stačí označit skupinu ve které má být toto nové pravidlo vytvořeno. Není možné přemísťovat pravidla mezi skupinami ani vytvářet skupinu uvnitř skupiny.

K přidání nového pravidla do existující sady pravidel stiskněte tlačítko Přidat . Zobrazí se průvodce vytvořením nového pravidla . Před stiskem tlačítka Přidat je nutné vybrat sadu do které bude umísťeno nové pravidlo.

Tlačítko Upravit slouží k editaci existujícího pravidla. Po stisknutí se zobrazí dialogové okno ve kterém lze měnit vlastnosti pravidla.

Tlačítko Odstranit odstraňuje existující pravidlo ze sady. Stisknutím tlačítka Smazat dojde k zobrazení potvrzovacího dialogového okna tázajícího se, zda jste si opravdu jisti že chcete odstranit vybrané pravidlo.

Související odkazy

Hlavní stránka