Obchodní a webové podmínky

Obsah webových stránek TrustPort je poskytován v režimu aktuální dostupnosti. Neposkytujeme žádnou záruku ve spojitosti s dostupností, přesností, spolehlivostí nebo obsahovou stránkou tohoto webu. TrustPort neodpovídá za žádné přímé, nepřímé či náhodné škody způsobené užitím či nedostupností těchto webových stránek.
Obsah webových stránek TrustPort je chráněn mezinárodním právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Reprodukce, přesun, distribuce či uchovávání obsahu webu nebo jeho části bez předchozího povolení ze strany TrustPort je zakázáno. To se vztahuje na design, obrázky a ilustrace, loga, video a audio klipy, kódování stránek, texty a další. Naše duševní vlastnictví je chráněno v plném znění platných zákonů. Název TrustPort a logo TrustPort jsou vlastnictvím společnosti TrustPort a.s.. Produkty TrustPort (názvy, loga, názvy užitých vlastních technologií…) jsou vlastnictvím společnosti TrustPort a.s.. Ostatní produkty, názvy a loga, která se na webových stránkách TrustPort mohou objevit, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.
Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky (dále pouze VOP) řídí vztahy mezi nakupujícím a prodejcem v oblasti prodeje produktů a služeb společnosti TrustPort, a.s. (dále jako „poskytovatel“).
Umožňujeme platbu kreditní / platební kartou, bankovním převodem, šekem nebo dobírkou.
Cenové nabídky jsou individuální pro každého zákazníka (velikost odběru, typ příjemce…). Veškeré ceny jsou smluvní. Nabídková cena je pro poskytovatele závazná po dobu 30 dní. Lišit se může pouze kvůli kurzovým rozdílům, případně náhlou změnou ceny výrobce. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Smluvní vztah je uzavírán na dobu vyznačenou v licenčním listu či smlouvě, a do počtu uvedených licencí se zahrnuje právo na používání programů a služeb spojených s technickou podporou příjemce.
Každá objednávka musí být poskytovatelem potvrzena. Současně příjemce získává informaci o termínu dodání a potvrzení ceny.
Příjemce nesmí:
  • instalovat programy na více počítačů než je počet zakoupených licencí
  • vytvářet kopie produktu mimo kopií určených pro zálohování
  • produkt půjčovat, pronajímat nebo prodávat třetí právnické nebo fyzické osobě
  • jakýmkoli způsobem zasahovat do vnitřní struktury programu, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků, včleňovat jej do jiného SW a takto ho dále šířit
  • odstraňovat nebo měnit jakékoliv odkazy na copyright nebo ochrannou značku
Příjemce souhlasí se zveřejněním jména jako reference v nabídkách, výběrových řízeních, reklamních a jiných materiálech poskytovatele.
Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • produkt se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena výrobce zboží
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny příjemci v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena vyšší než cena uvedená na objednávce, poskytovatel neprodleně o této skutečnosti informuje příjemce, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy příjemci sdělena platná cena pro danou objednávku.
Záruční podmínky na produkty se řeší v souladu s obchodním/občanským zákoníkem. TrustPort, a.s. prohlašuje, že není zodpovědná za jakékoliv přímé nebo nepřímé poškození jakéhokoliv druhu, ke kterému dojde při nesprávném použití produktu, i kdyby byl poskytovatel informován o možnosti takového poškození. Za žádných okolností není poskytovatel zodpovědný za ztrátu zisku nebo jinou komerční škodu.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2008. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.